Thứ hai, 17/6/2024 |
Previous
Next

Văn hóa Doanh nghiệp

Kế hoạch liên tịch: “Nam giới và bình đẳng giới” trong Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Về việc triển khai thực hiện phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” trong Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 1 tại Văn bản số 06/KHLT-EVNGENCO1-CĐ ngày 13/03/2024 về việc triển khai thực hiện phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” trong Tổng công ty Phát điện 1. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Công đoàn Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn xây dựng Kế hoạch liên tịch về việc triển khai thực hiện phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” trong Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các thông tin của EVN về tầm nhìn, hành trình thúc đẩy bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 và các giải pháp cụ thể tới tất cả cán bộ công nhân viên tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

2. Tổ chức thực hiện phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” hiệu quả, thiết thực, bám sát nội dung định hướng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới; tổ chức ít nhất một hoạt động chia sẻ, thảo luận hoặc tọa đàm tại đơn vị mình về nội dung “Nam giới và bình đẳng giới” trước ngày 14/4/2024  thông qua sử dụng bộ tài liệu và chủ đề của “Guys Talk” phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty.

3. Tổ chức đánh giá kết quả phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” tại đơn vị; chú trọng việc phát hiện, khen thưởng, bồi dưỡng và nhân rộng tấm gương nam quản lý điển hình trong công tác bình đẳng giới để có nhiều chia sẻ và thảo luận cách hỗ trợ nữ đồng nghiệp tại nơi làm việc, gắn với công tác truyền thông nhằm lan tỏa, nhân rộng những cách làm hay, hoạt động sáng tạo để xây dựng môi trường cũng như văn hóa làm việc đa dạng, hòa nhập hơn.

Trên đây là Kế hoạch liên tịch về việc triển khai thực hiện phong trào “Nam giới và bình đẳng giới” trong Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn . Công ty và Công đoàn Công ty đề nghị các tập thể và cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các Phòng, Phân xưởng hưởng ứng tổ chức thực hiện thực chất, hiệu quả, để phong trào thực sự là động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới trong năm 2024.

                               TM. BCH CÔNG ĐOÀN                                                    GIÁM ĐỐC

                                          (Đã ký)                                                                      (Đã ký) 

                                       Hồ Sỹ Nam                                                               Võ Mạnh Hà

Mời xem văn bản gốc theo link sau: /userfile/User/trungkien/files/ng_binhdanggioi.pdf

 

TAGS:
Tác giả: Phòng HCLĐ ; xuất bản: 16/04/2024 01:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Quang cảnh Nhà máy

  • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

  • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn