Thứ sáu, 22/10/2021 |
Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Ngày: 01/10/2021

Công suất:    600 MW
Sản lượng điện tháng 9:    320.526.174 kWh
Sản lượng điện năm 2021:    2.890.852.041 kWh
Tổng sản lượng điện đã phát (tính đến 01/10/2021) 24.218.800.110 kWh

         KẾ HOẠCH SỬA CHỮA NĂM 2021

  Tiểu tu S2   19/2/2021  -  24/2/2021
  Tiểu tu S1   23/4/2021  -  29/4/2021
  Tiểu tu S2   16/8/2021   -  4/9/2021 
  Tiểu tu S1   4/10/2021 - 10/10/2021