Thứ hai, 17/6/2024 |
Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Ngày: 01/06/2024

Công suất:    600 MW
Sản lượng điện T05/2024:    416.397.209 kWh
Sản lượng điện năm 2024:    1.793.607.568 kWh
Tổng sản lượng điện đã phát (tính đến 01/06/2024) 33.624.422.383 kWh

         KẾ HOẠCH SỬA CHỮA NĂM 2024

  Tiểu tu S1   02/02/2024  -  19/02/2024
  Tiểu tu S2   01/08/2024  -  20/08/2024