Thứ sáu, 9/12/2022 |
Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Ngày: 01/12/2022

Công suất:    600 MW
Sản lượng điện T11/2022:    353.569.987 kWh
Sản lượng điện năm 2022:    2.756.656.006 kWh
Tổng sản lượng điện đã phát (tính đến 01/12/2022) 27.898.069.359 kWh

         KẾ HOẠCH SỬA CHỮA NĂM 2022

  Tiểu tu S1   8/2/2022   -  15/2/2022
  Tiểu tu S2   25/4/2022 -  3/5/2022
  Tiểu tu S1   9/8/2022   -  2/9/2022
  Tiểu tu S2   3/10/2022 - 11/10/2022