Thứ tư, 10/8/2022 |
Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Ngày: 01/8/2022

Công suất:    600 MW
Sản lượng điện T7/2022:    252.692.218 kWh
Sản lượng điện năm 2022:    1.777.924.849 kWh
Tổng sản lượng điện đã phát (tính đến 01/8/2022) 26.919.338.202 kWh

         KẾ HOẠCH SỬA CHỮA NĂM 2022

  Tiểu tu S1   8/2/2022   -  15/2/2022
  Tiểu tu S2   25/4/2022 -  3/5/2022
  Tiểu tu S1   9/8/2022   -  2/9/2022
  Tiểu tu S2   3/10/2022 - 11/10/2022