Thứ ba, 3/10/2023 |
Previous
Next

Tình hình sản xuất

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Ngày: 01/10/2023

Công suất:    600 MW
Sản lượng điện T09/2023:    120.227.774 kWh
Sản lượng điện năm 2023:    2.788.104.643 kWh
Tổng sản lượng điện đã phát (tính đến 01/10/2023) 30.961.981.557 kWh

         KẾ HOẠCH SỬA CHỮA NĂM 2023

  Tiểu tu S1   30/01/2023 - 4/02/2023
  Tiểu tu S2   22/4/2023 -   28/4/2023
  Tiểu tu S1   7/8/2023  -   13/8/2023
  Đại tu  S2   01/9/2023 - 30/10/2023