Thứ sáu, 9/12/2022 |
Previous
Next

Văn hóa Doanh nghiệp

Tác phẩm "Đảng bộ bộ phận CT Nhiệt điện Nghi Sơn gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay, công tác xây dựng Đảng được xem là nhiệm vụ quan trọng then chốt của dân tộc. Nó mang ý nghĩa quyết định đến yếu tố thành công của công cuộc đổi mới phát triển đất nước. Do đó, để thực hiện sứ mệnh lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác xây dựng đảng có ý nghĩa quan trọng - sống còn, cần được chú trọng đẩy mạnh và nâng cao.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng đồng thời thực hiện, triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04 với chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", trong đó nhấn mạnh: Trong những năm tới phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", đồng thời toàn Đảng phải cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Do đó việc tăng cường nghiên cứu, học tập Chỉ thị 05 là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Hay nói cách khác, nhận thức đúng đắn về tư tưởng Hồ Chí Minh, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là biện pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hồ Chí Minh khẳng định, con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Theo Người, “vô luận việc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, đều thế cả”.

Theo Bác, đạo đức là gốc, là nguồn, là nền tảng của con người, của cán bộ, đảng viên. Người cho rằng đạo đức là cái gốc của người cách mạng. Người viết: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù có tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Trong di chúc Bác viết: Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư". Theo Bác thì phẩm chất cơ bản của đạo đức cách mạng là Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, sống có nghĩa có tình; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, có tinh thần quốc tế trong sáng.

Đối với Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn có chức năng nhiệm vụ là lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện năng. Trong những năm qua, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã tăng cường lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng đảm bảo trong sạch, vững mạnh đặc biệt tập trung vào một trong những nhiệm vụ chính là xây dựng Đảng về đạo đức.

Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề bức thiết, được Đảng ta thường xuyên chú trọng. Theo đó, Đại hội XII của Đảng đã đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức ngang với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Quan điểm đó tiếp tục được Đại hội XIII của Đảng kế thừa, bổ sung, hoàn thiện với nhiều nội dung, giải pháp đồng bộ. Xây dựng Đảng về đạo đức đã được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh nêu rõ ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng.

Nhận thức sâu sắc được vai trò của đạo đức trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ bộ phận Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những việc trọng tâm, trọng điểm của Công ty. Đồng thời, Đảng ủy Công ty đã ban hành các chương trình, kế hoạch sát đúng, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp đã đề ra; đi cùng với đó là đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng và tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành nghị quyết tại các Chi bộ trực thuộc và đảng viên thuộc đảng bộ Công ty.

Cùng với đó, các Chi bộ trực thuộc và tổ chức đoàn thể trong đơn vị đã triển khai cụ thể hoá nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Đảng bộ Công ty tăng cường chỉ đạo nêu cao vai trò của tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh tuyên truyền để đảng viên phòng, tránh và đấu tranh, ngăn chặn. Hàng năm, Đảng ủy Công ty đã tổ chức cho đảng viên trong toàn đảng bộ ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Do vậy, ngoài kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh qua các năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao thì 100% đảng viên, cán bộ, người lao động trong Đảng bộ có đạo đức tốt, không có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Đồng thời, Đảng bộ Công ty lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương. Qua đó đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động; phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cộng đồng trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tác phong của người đứng đầu và nhiệt tình, năng động của cán bộ, đảng viên, người lao động, gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể ở từng vị trí công tác; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn xác định công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động luôn được Công ty quan tâm chú trọng và thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú thông qua kênh truyền thông nội bộ như trang tin, bảng tin nội bộ. Trong đó, nội dung tuyên truyền được Đảng ủy Công ty chỉ đạo tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thách thức mới, thời cơ và thuận lợi để tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, với mục tiêu tổng quát và phương châm thi đua “An toàn – Chất lượng - Hiệu quả”. Các hình thức thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị sản xuất, hội nghị sinh hoạt đảng, đoàn thể từ Công ty đến các Phòng/ Phân xưởng, hệ thống các bảng tin, tuyên truyền trực quan hình ảnh. Kết hợp với công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo, thông tin viên đã góp phần cho bầu không khí dân chủ, tạo sự đồng thuận, đồng tâm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao công tác rèn luyện đạo đức, tinh thần tự giác, tính kỷ luật... của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Công ty duy trì thường xuyên, đột xuất kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị từ việc đeo mang trang phục, thực hiện quy định về cấm hút thuốc nơi công sở, thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, nước, tài sản công, trong thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo Công ty, cách giao tiếp ứng xử, công tác giữ gìn vệ sinh trong phòng làm việc và khuôn viên cơ quan...; hàng tháng trước khi bình xét thi đua, đánh giá chất lượng cán bộ, người lao động đều công khai kết quả kiểm tra, giám sát về văn hóa để lấy đó làm căn cứ để xếp loại cá nhân; Từ đó góp phần xây dựng nề nếp, tác phong làm việc, sinh hoạt lành mạnh, văn minh...của cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị.

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, hàng năm các cán bộ, đảng viên trongĐảng bộ Công ty luôn tích cực đóng góp các quỹ từ thiện nhân đạo, các quỹ tương trợ dành cho các hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương vào các dịp lễ, Tết, những ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, địa phương… qua đó khơi gợi và xây dựng tinh thần nhân ái trong cán bộ, đảng viên của đơn vị.

Ngoài ra, phát huy những thành quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh thế giới và đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Song thấm nhuần quan điểm “kế hoạch một phần, biện pháp phải hai phần và quyết tâm phải ba phần” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đảng bộ Công ty đã và đang lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ đó biến quyết tâm thành hành động để chủ động, nỗ lực vượt khó, nắm bắt thời cơ, quyết tâm hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 giao./.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn – Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 – Tập đoàn Điện lực Việt Nam ; xuất bản: 14/10/2021 10:02
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Quang cảnh Nhà máy

  • Lễ khởi công xây dựng nhà máy 03/7/2010

  • Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020.

  • HN Tổng kết công tác Công đoàn năm 2019 & Triển khai nhiệm vụ năm 2020

  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình về thăm và làm việc tại Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn